top of page
BMHV%20Keepersclub%20ZERO%20%20(5)_edited.jpg

apparel  by The Indian Maharadja & Sportze Baarn

PRIVACY POLICY ZERO! PARAHOCKEY STICHTING

Dit is de Privacy Policy van de  ZERO! ParaHockey Stichting, geregistreerd onder KvK nummer 87039346, gevestigd aan de Weteringstraat 67, 3741 TE te Baarn en bereikbaar via clinics@zphs.nl hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy Policy willen wij u heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

 

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. De ZERO! ParaHockey Stichting houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy Policy;

 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als organisatie zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze Privacy Policy, in algemene zin vragen heeft hierover, of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Deze Privacy Policy is bedoelt voor de deelnemers aan de trainingen van de ZERO! ParaHockey Stichting 

 

Verwerking van persoonsgegevens deelnemers aan de ZERO! ParaHockey Stichting 

Persoonsgegevens van de deelnemers aan de trainingen van de ZERO! ParaHockey Stichting worden door de ZERO! ParaHockey Stichting verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinden (inschrijving ZERO! ParaHockey Stichting);

 • Communicatie over voor deelnemers relevante onderwerpen over de ZERO! ParaHockey Stichting (nieuwsbrief);

 • Uitnodigen van de deelnemers voor keeperskampen, keepersclinics e.d.

 

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De overeengekomen opdracht, zijnde de deelname aan trainingen van de ZERO! ParaHockey Stichting;

 

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan de ZERO! ParaHockey Stichting de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Aan ouders:

o   Naam/voorletters/tussenvoegsel;

o   Adres/postcode/woonplaats/land;

o   Geslacht

o   (Zakelijk) Telefoonnummer;

o   (Zakelijk) E-mailadres;

 • Aan (aspirant) deelnemers:

o   Voornaam/achternaam

o   Geslacht

o   Geboortedatum

o   E-mail

o   Mobiele telefoonnummer

o   Hockeyclub

o   Elftal + klasse waar elftal in speelt

o   Shirtmaat

o   Medische informatie

o   Dieet

o   Eventuele bijzonderheden

 

Uw persoonsgegevens worden door de ZERO! ParaHockey Stichting opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna voor maximaal 7 jaar.

 

Als uitzondering op bovengenoemde bewaartermijn geldt ten aanzien van de contactgegevens (naam, adres, e-mailadres) dat deze gegevens bewaard blijven om oud-leden te kunnen blijven uitnodigen voor lustra en reünie-bijeenkomsten, tenzij uitdrukkelijk aangegeven is door het betreffende oud-lid dat ook deze gegevens niet langer bewaard mogen blijven.

 

Cookies

ZERO! ParaHockey Stichting maakt op haar website gebruik van cookies. Een cookie is data dat door een website op uw computer wordt geplaatst. Elke keer wanneer u de website van ZERO! ParaHockey Stichting bezoekt, wordt basis technische informatie verzamelt zoals via welke website u op deze website terecht bent gekomen. Deze Privacy Policy is van toepassing op cookies en soortgelijke technologie. Deze website kan cookies gebruiken om bezoekers te voorzien van afgestemde informatie, om informatie te verzamelen, en om de bezoeker te volgen tijdens het bezoek aan de website. Dit helpt ZERO! ParaHockey Stichting om een goede gebruikservaring aan u te kunnen leveren.

 

Verwijzing naar andere websites

Deze Privacy Policy is alleen van toepassing op deze website. Deze website bevat links naar andere websites die niet worden beheerd en/of eigendom zijn van de ZERO! ParaHockey Stichting . Zodra u via een link op deze website op een andere website terecht bent gekomen, geldt de Privacyverklaring van die website. De ZERO! ParaHockey Stichting is op geen enkele manier aansprakelijk of verantwoordelijk voor deze website of voor de Privacyverklaring op deze website. Wij adviseren u dan ook om de Privacyverklaring van de betreffende website goed door te lezen, alvorens verder te gaan op hun website.

 

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Wij zullen nooit de door uw verstrekte gegevens aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is. Een bijzonder voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons-)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Wij delen persoonsgegevens uitsluitend met derden indien u ons hiervoor schriftelijk toestemming geeft.

 

Beeld en geluid

Tijdens trainingen en activiteiten van de ZERO! ParaHockey Stichting kunnen foto's genomen en video’s gemaakt worden van acties en sfeerbeelden waarop deelnemers aan trainingen van de ZERO! ParaHockey Stichting , leden van verenigingen of bezoekers staan afgebeeld. Deze beelden kunnen op de website worden gebruikt. Indien hiertegen bezwaren bestaan, dient dit via clinics@zphs.nl kenbaar te worden gemaakt. Betreffende beeldmateriaal zal dan worden verwijderd. De ZERO! ParaHockey Stichting behoudt zich het recht voor een dergelijk verwijderverzoek terzijde te leggen ten aanzien van algemene actiebeelden of sfeerbeelden waarop betrokkene niet centraal en duidelijk herkenbaar is afgebeeld of indien duidelijk voor de foto is geposeerd.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben wij bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens de ZERO! ParaHockey Stichting van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

 • Wij hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;

 • Wij pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;

 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;

 • Wij testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;

 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

 

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven die wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij uw verzoek inwilligen

U heeft te allen tijde het recht om eerder gegeven toestemming voor het verwerken van bepaalde gegevens weer in te trekken.

 

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan kunt u hierover direct contact met ons opnemen. Ook willen wij u wijzen op uw recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

 

Vragen

Als u naar aanleiding van onze Privacy Policy nog vragen of opmerkingen heeft, neem dan contact met ons op!

 

Contactgegevens

ZERO! ParaHockey Stichting

Weteringstraat 67

3741 TE Baarn

Email: clinics@zphs.nl

Logo ZERO ParaHockey Stichting - wit.png
bottom of page